آهنگ آری تو بچه خوشگل وفا نداری

نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ آری تو بچه خوشگل وفا نداری

به کجا دارم می روم!!!

روزی انیشتین در امریکا با قطار در حال مسافرت بوده که
مامور قطار برای دیدن بلیت سر می رسد،
اما انیشتین هر چه که می گردد بلیت را پیدا نمی کند.
مامور که این وضع را می بیند، می گوید: 

"حضرت استاد! کیست که شما را نشناسد و یا شک کند شما بلیت نگرفته اید.
نیازی به نشان دادن بلیت نیست". 

و از کوپه او دور می شود.
انیشتین سری به نشانه تشکر تکان می دهد.
 مامور بعد از تمام کردن کوپه های دیگر این واگن،
نگاهی به عقب می اندازد و متوجه می شود
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها