آهنگ توبه ای خط بکشیمه خط قرمز کلیپ باش

نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ توبه ای خط بکشیمه خط قرمز کلیپ باش

قصه
پرغصه دعواي بر سر لباس و شروع غربزدگی در پوشش از آنجا شروع شد که رضاشاه قلدر
طرحی درانداخت براي متحدالشکل کردن لباس ايرانیان؛
در حالی
که هر عقل سلیمی می داند که: نه عدالت همیشه در تساوی است و نه زیبايی همیشه در
یکسان بودن».
جهان
زیباست به همه تفاوت هايش؛ تفاوت در زمین و آسمان، خشکی و دریا، شیر و مار و پلنگ
یا گاو و اسب و بره، آبی و قرمز و زرد و بنفش، لر و ترک و عرب و فارس، شرقی و
غربی، چشم روشن و چشم سیاه،
همه رنگ
ها و زبان ها الهی اند و مقد
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها