آهنگ خارجی spent so many nights

نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ خارجی spent so many nights

امروز هم از
آن روزها بود. از همانها که مارمولک در وجودم خزیده  بود. اسمش را گذاشته­ام مارمولک چون حسی ریز
است اما وقتی در وجود آدمی می­ خزد، پدرش را درمی آورد.  از آن حسهای بدی که در وجود آن پخش می شود و تا
او را از کار و زندگی نیندازد، دست بردار نیست. خلاصه، مارمولک در وجود من می
خزید، گردن درد خسته ام کرده بود و بی حوصله بودن برای کار کردن بر پروژه داشت،
اوقاتم را تلخ می کرد. بنابراین همه شرایط آماده بود تا پیاده روی نروم و بخزم توی
صندلی ام و سر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها