اهمیت وضرورت رزم در دشت وکویر

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت وضرورت رزم در دشت وکویر

دوز آﻏﺎزﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﺮم دوﺑﺎر در روز اﺳﺖ و ﺑﻪ آراﻣـﻲ ﻏﻠﻈـﺖ آن ﺑـﻪ ۲۵ ﺗـﺎ ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﺮم روزاﻧﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ﻣﻴﻠﻲﺮم در روز ﻣﻲرﺳﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﻧﻮع ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت، دوز آﻏــﺎزﻳﻦ ﺗــﺎ ۳۰۰ ﻣﻴﻠــﻲــﺮم در روز، در روز دوم ۶۰۰ ﻣﻴﻠــﻲــﺮم و در روز ﺳــﻮم ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻲﺮم روزاﻧﻪ را ﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.
دوز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ. ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دوز را ﺗﺎ ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻲﺮم
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها