اهمیت پدافند سایبری با مقابله با جنگ سایبری

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت پدافند سایبری با مقابله با جنگ سایبری

شخانم حریر حسین کامیل، نوه صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق، در گفتگو با اسپوتنیک در مورد خاطرات خود در زمان حمله آمریکا به عراق و فرارشان می گوید. وی در این خصوص گفت: "ایده نوشتن خاطرات درباره خانواده صدام ناشی از این واقعیت است که توصیف رویدادهایی که اخیرا در مورد وطن من نوشته شده است با اغراق بسیار در اغلب منابع نقل شده است. داستان خانواده ام، اغلب با تخیلات امیخته شده است. گفتن حقیقت، برای من عنوان نویسنده و شاهد تمام این حوادث، وظی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها