اهمیت پدافند سایبری در مقابله با جنگ سایبری

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت پدافند سایبری در مقابله با جنگ سایبری

صبح سه شنبه، وقتی ،در حالی داشتم _از مغازه نوشت افزاری، مقوا بدست_ به طرف دانشگاه می اومدم که حدودا 15 دقیقه قبل از رختخواب پریده بودم بیرون و نیمی از مغزم هنوز در حالت خواب کامل قرار داشت؛ یه پسره رو دیدم که روپوش و شلوار سفید کار پوشیده بود_احتمالا قنادی_یه سنگک گنده و یه قالب پنیر محلی گنده تر رو دستش بود و خیلی تند داشت به سمت مغازشون میرفت تا با صابکارش صبحونه بزنه بر بدنو من در اون لحظه که واقعا از حجم بدو بدو ها و استرسای اول صبحم شاکی بو
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها