اهنگ بیکلام شایداین جمعه بیاید

نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ بیکلام شایداین جمعه بیاید

کاهش سرمایه
کاهش سرمایه زمانی مفید است که شرکت در شرایط مطلوبی
قرار ندارد و یا در شرکتی که سود ده است و شرکت به سبب زیان های
وارده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا ضرر وارد شده جبران نشود تقسیم سود
امکان پذیر نیست که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را
میان خود تقسیم کنند.
نحوه کاهش سرمایه اختیاری به این صورت است :
درج آگهی توسط هیئت مدیره در رومه کثیر النتشار مبنی بر کاهش سرمایه و طی شدن حداقل یک ماه از
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها