ای خط بکشم یه خط قرمز

نتایج جستجو برای عبارت :

ای خط بکشم یه خط قرمز

نمونه
سؤال درس فقه 1
 
قابل
توجه طلاب گرامی سطح سه: سؤالات زیر فقط به عنوان نمونه سؤال تشریحی» ذکر شده اند
و ممکن است امتحان شما سخت تر یا آسان تر باشد؛ پس متن کتاب درسی و استدلال هاي آن
را با دقت مطالعه کنید.
 
1.       قول نايینی (ره) دربارۀ
معاطات در اجاره را نقل و نقد کنید.
2.       منظور از عبارت إذا
أدّی الضامن الدین من غیر جنسه لم یجز له اجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما
أدّی» را با مثال توضیح دهید.
3.       منظور از عبارت أن
ی الا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها