دانلود نگارش دانا 11.30

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود نگارش دانا 11.30

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA)دانلود پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA) تالیف لی و همکاران، در قالب فایل Word، شامل 33 گویه، همراه با روایی و پایایی، نحوه نمره دهی و تفسیر و فهرست منابع. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال می باشد که طی آن آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود .
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها