درباره اهمیت ضرورت پدافند سایبری در مقابله با جنگ سایبری دشمنان

نتایج جستجو برای عبارت :

درباره اهمیت ضرورت پدافند سایبری در مقابله با جنگ سایبری دشمنان

یازده اردیبهشت باشد به نام کارگر # باید اینک ایستاد در احترام کارگر
بوسه باید زد به دست و روی او # شعرها باید سرود اندر مقام کارگر
زخم ها دارد به روح و هم به تن # سعی ها باید شود در التیام کارگر
امنیت در شغل او را آرزوست # وضع آیا می شود روزی دوام کارگر
سالها طی کرده با فقر و کساد # می شود آیا جهان روزی به کام کارگر
از رکود و بستن کارخانه ها # اوج بیکاری شده هم ازدحام کارگر
گرجی از روز ازل تا انتها # افتخارش بوده باشد او غلام کارگر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها