سریال گودال قسمت 68

نتایج جستجو برای عبارت :

سریال گودال قسمت 68

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانوادهپرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده. پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار 20 سوالی است که برای سنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و .
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها