عنوشته امام زمانی جدید

نتایج جستجو برای عبارت :

عنوشته امام زمانی جدید

سوالات
گزینه صحیح را مشخص کنید

الف)یعنی چه؟ قُل هُوَاللهُ اَحَد »
 1( بگو خدا شنواست 2( بگو خدایکتاست 3( بگو خدا بیناست 4( بگو خدا داناست
ب( آیه زیر به کدام اصل اشاره دارد؟مؤمنان برادران یکدیگرند : اِنما المُؤمِنون اِخوَةٌ »1( تولی 2( تبری 3( امر به معروف 4( نهی از منکر
پ( این سخن از کدام امام بزرگوار است؟هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.»1( امام علی 2( امام حسین 3( امام حسن 4( پیامبر
ت( خداوند در قران با لفظ از قیامت یاد می کند.1( ا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها