من دیوانیم عشقن سراغنان

نتایج جستجو برای عبارت :

من دیوانیم عشقن سراغنان

مفقودی مدارک تحصیلی
یکی از مراحل صدور مدارک
المثنی برای دانشنامه پایان تحصیلات،گواهینامه‌های
 مصوب، کارت دانشجویی و نیز گواهینامه موقت، نشر آگهی فقدان مدرک تحصیلی در یکی از رومه های کثیر الانتشار در سه نوبت (هردو هفته یکبار
) و تسلیم دو نسخه از هرنوبت از رومه‌های منتشره به اداره فارغ
التحصیلان دانشگاه مربوطه است.


نکته: جزییات آگهی مفقودی مدارک تحصیلی (مانند نوع مدرک مفقودی، تعداد نوبت های درج آگهی و فاصله
بین هر نوبت)
و نیز فرمت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها